เมนูหลัก
ค่าสาธารณูปโภค
ไม่พบข้อมูล

เอกสารราชการ :: คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

   
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ (521/2554)
  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (4577/2553)
  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (3575/2553)
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (2359/2553)
แต่งตั้งผูรักษาราชการแทน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา (2278/2553)
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา (2277/2553)
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ (2174/2553)
ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ (2171/2553)
แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ (2119/2553)
แต่งตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะวนศาสตร์ (1761/2553)
แต่งตั้งรองคณบดีคณะวนศาสตร์ (1760/2553)
เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษา มก. (1742/2553)
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ (1362/2553)
ขอพ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาการจัการป่าไม้ (956/2553)
ขอพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ (243/2553)
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา (116/2553)
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ (114/2553)